HOME > 제품소개 > 허가변경사항
239 액티리손정(에페리손염산염) 2018-04-02 132
238 레토프라정20mg, 레토프라정40mg 2018-03-30 128
237 레토프라정10mg 2018-03-30 109
236 안국플루코나졸캡슐 2018-03-27 124
235 슈프라펜정 2018-03-20 150
234 리듀안정2.5밀리그람(실라자프릴) 2018-01-17 306
233 안국세레콕시브캡슐100밀리그램, 안국쎄레콕시브캡슐200밀리... 2018-01-09 287
232 안국메트포르민염산염정500밀리그램 2018-01-04 283
231 안국시타글립틴정100밀리그램 2018-01-04 267
230 안국시타포르민정 50/500mg, 50/850mg, 50/... 2018-01-04 263
229 박타목신건조시럽 500mg/5mL 2017-12-22 279
228 박타목신정500mg 2017-12-22 288
227 애니크라네오시럽(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨) 2017-12-22 282
226 애니크라듀오시럽(아목시실린수화물-묽은클라불란산칼륨) 2017-12-22 261
225 애니크라정 375밀리그램, 625밀리그램 2017-12-22 258

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10